Obchodní právo

Zakládání a změny obchodních společností, obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé, směnky, zastupování klientů, vymáhání pohledávek.

Více
image01

Občanské právo a rodinné právo

Občanskoprávní smlouvy, uzavírání smírů, zastupování klietnů v dědickém řízení a ve věcech týkajících se rodinněprávních vztahů.

Více
image01

Nemovitostní právo

Právní služby při převodu nemovitostí, advokátní úschova, věcná břemena, nájemní a podnájemní smlouvy.

Více
image01

Pracovní právo

Pracovněprávní smlouvy, skončení pracovního poměru, konzultační a poradenská činnost, zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s pracovněprávní problematikou.

Více
image01

Insolvenční řízení

Návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

Více
image01

Trestní právo

Zastupování poškozených v trestním řízení, výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců, sepisy trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání.

Více
image01

Rozhodčí řízení

Poskytování právních služeb při sepisu rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky, zastupování v řízení před rozhodčími orgány.

Více
image01

Právní služby

 • 1.
 • Obchodní právo

 • - Zakládání a změny obchodních společností.

 • - Obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé, včetně připomínkování návrhů smluv vypracovaných protistranami.

 • - Směnky a ostatní zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích obchodního práva.

 • - Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem, včetně řízení ve věcech obchodního rejstříku.

 • - Zastupování a řešení problematiky živnostenských oprávnění.

 • - Vymáhání pohledávek.

 • 2.
 • Občanské právo a rodinné právo

 • - Občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé, včetně připomínkování návrhů smluv vypracovaných protistranami.

 • - Zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích občanského práva.

 • - Uzavírání smírů a narovnání.

 • - Zastupování klietnů v dědickém řízení a sousedských sporech.

 • - Zastupování pojistných subjektů dle zákona o pojišťovnictví, v řízeních o náhradu škody.

 • - Zastupování ve věcech týkajících se rodinněprávních vztahů včetně vypracování s tím souvisejících podání - tj. zejména úprava vztahů k nezletilým dětem, majetkové vypořádání manželů v souvislosti s rozvodem manželství, změna rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství (zúžení, rozšíření SJM).

 • - Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejících s občanským a rodinným právem.

 • 3.
 • Nemovitostní právo

 • - Právní služby při převodu nemovitostí, včetně připomínkování návrhů smluv vypracovaných protistranami.

 • - Advokátní úschova při vypořádávání kupní ceny.

 • - Věcná břemena, zástavní smlouvy související s nemovitostmi a ostatní zajištění závazků prostřednictvím nemovitostí.

 • - Změny a vypořádání spoluvlastnických práv k nemovitostem, zejména podílového spoluvlastnictví.

 • - Nájemní a podnájemní smlouvy včetně připomínkování návrhů smluv vypracovaných protistranami.

 • - Zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s právními vztahy k nemovitostem a ve správních řízeních před katastrálními úřady.

 • 4.
 • Pracovní právo

 • - Pracovněprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti a další pracovněprávní závazkové vztahy).

 • - Skončení pracovního poměru a nároky s tím související.

 • - Konzultační a poradenská činnost v oblasti pracovního práva.

 • - Zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s pracovněprávní problematikou.

 • 5.
 • Insolvenční řízení

 • - Návrhy na zahájení insolvenčního řízení.

 • - přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

 • 6.
 • Trestní právo

 • - Zastupování poškozených v trestním řízení.

 • - Obhajoba v trestním řízení i ve vztahu k osobám mladistvým.

 • - Výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců.

 • - Zastupování poškozených jako zmocněnec poškozeného.

 • - Zastoupení ve vykonávacím řízení včetně sepisu příslušných podání ve vztahu k tomuto řízení.

 • - sepisy trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání, písemných podání v rámci přípravného řízení a následném řízení u soudů a sepisy dalších podání souvisejících s trestněprávní problematikou.

 • 7.
 • Rozhodčí řízení

 • - Poskytování právních služeb při sepisu rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky.

 • - Zastupování v řízení před rozhodčími orgány včetně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.